Besluit commissie dierenwelzijn

Bruinborstrietvink (Lonchura castaneothorax)

Bruinborstrietvink (Lonchura castaneothorax)

Op 8 februari 2014 heeft de bondsraad van de NBvV een advies van de commissie dierenwelzijn overgenomen. Daarmee zijn de bepalingen in dit zogeheten dierenwelzijnsbesluit, officieel beleid

van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) geworden. Dat heeft op onderdelen gevolgen voor de manier waarop wij vogels keuren. Ook voor de tentoonstellingsorganisaties en liefhebbers die vogels insturen, verandert er het een en ander. Dat vinden jullie onderaan in dit document.

De gezamenlijke keurmeestersverenigingen.

Smerige of wrakke kooien

Vogels in een vieze of ondeugdelijke kooi worden met ingang van het aanstaande keurseizoen niet meer gekeurd. Een smerige kooi is een vervuilde kooi; in de hoeken is vogelpoep aanwezig, de achterzijde van de kooi is verkleurd door ontlasting. Ook vieze, met ontlasting van de vogels besmeurde zitstokken worden als vervuilde TT-kooien aangemerkt. Niet schone, met algen

vervuilde, drinkflesjes en voerbakken waarin zich vogelpoep heeft opgehoopt, worden niet meer geaccepteerd. Voerbakken moeten op normale wijze in een TT-kooi kunnen worden geplaatst. Een wrakke kooi is een TT-kooi waarvan de constructie is beschadigd. Traliefronten waarvan spijlen loszitten, of een traliefront dat niet past of los zit. Loszittende of scheve zitstokken zijn eveneens onacceptabel.

Niet aankomen

Het dierenwelzijnsbesluit zegt dat vogels tijdens een show of bij de keuring niet in de hand mogen worden genomen. Zo wordt een stressvolle situatie voor de vogel voorkomen. Een uitzondering

wordt gemaakt wanneer er een meer dan aannemelijk vermoeden van fraude bestaat. Denk aan het bijkleuren van vogels. Als wordt vermoed dat een vogel is bijgekleurd, dan is het toegestaan om de

vogel uit de kooi te nemen om zo eventuele fraude vast te kunnen stellen.

Ringen

Vogels met meer dan één vaste pootring, met een doorgezaagde (bonds)ring of een gekleurde ring anders dan een vaste pootring, worden niet gekeurd. Tot nu toe kon een keurmeester de organisatie

van de show vragen de extra ring te verwijderen, waarna de vogel alsnog gekeurd kon worden. Aangezien is bepaald dat een vogel tijdens de show/keuring niet meer uit de kooi mag worden gehaald, is het de organisatie niet meer toegestaan om op aanwijzen van de keurmeester gekleurde knijp- of splitsringen te verwijderen. Met ingang van het keurseizoen 2014 moeten alle andere ringen dan de vaste pootring voorafgaand aan de show/keuring verwijderd zijn.

Vitrines

Vogels in zogeheten vitrines worden met ingang van het aanstaande keurseizoen niet meer achter

glas en/of onder kunstlicht gekeurd. Vogels mogen alleen nog in vitrines worden gekeurd wanneer deze is voorzien van een traliefront en niet voorzien is van kunstlicht.

Gestreste vogels

Duidelijk gestreste vogels worden niet meer gekeurd en van de tentoonstelling verwijderd. Een vogel is gestrest wanneer het dier zich in de tentoonstellingskooi zodanig gedraagt dat de vogel

zichzelf daarbij beschadigd (gebroken vleugel- en/of staartpennen, zichzelf plukt of andere verwondingen laat zien). Een vogel is gestrest wanneer deze aanhoudend onnatuurlijke bewegingen maakt en/of constant alarmkreetjes laat horen. Een vogel die gestrest is wordt op aanwijzen van de keurmeester van de tentoonstelling verwijderd en in een rustige ruimte geplaatst.

Dik zitten of onnatuurlijk gedrag vertonen

Vogels die niet in conditie zijn (dik zitten) of anderszins de indruk wekken ziek of niet op hun gemak te zijn, worden niet gekeurd. De keurmeester adviseert de organiserende vereniging om de vogel van de show te verwijderen.

Onherstelbare gebreken

Met een onherstelbaar gebrek wordt bedoeld een gebrek dat de vogel in zijn dagelijks welbevinden hindert. Bijvoorbeeld een vogel die niet normaal op stok kan zitten, niet normaal kan eten, drinken

of bewegen. Zo’n vogel hoort niet thuis op een show en wordt dus niet gekeurd. Een opsomming van wat wordt verstaan onder onherstelbare gebreken:

Vogels die niet in conditie zijn (dik zitten) of anderszins de indruk wekken ziek te zijn.

Vogels die niet in staat zijn om natuurlijk gedrag te laten zien, zoals het kunnen vliegen.

Vogels die onnatuurlijk gedrag vertonen, zoals bedelen naar voedsel door hand opfok.

Vogels met beschadigde ogen die aan één of beide ogen blind zijn.

Vogels die een volledige nagel missen en daardoor niet meer op stok kunnen zitten, dan wel de poot niet meer om de stok kunnen klemmen (een afgebroken of geknipte nagel groeit weer aan en de vogel kan normaal gekeurd worden).

Vogels die een teen missen.

Vogels die zulke lange nagels hebben dat ze daardoor aan het traliefront van de TT-kooi blijven hangen of niet meer normaal op stok kunnen zitten. Kanarierassen die volgens de standaard gekrulde nagels moeten hebben worden wel gekeurd. Zijn de nagels echter zodanig gekruld en lang dat deze rassen niet meer op stok kunnen zitten of aan het traliefront blijven hangen, dan geldt de regel dat ook deze vogels niet worden gekeurd.

Vogels met een vergroeide teen of tenen (bijvoorbeeld door een breuk uit het verleden) die de vogel hinderen om op stok te komen.

Vergroeide snavel waardoor het opnemen en pellen van zaad of andere voeding en/of het tot zich nemen van water op een natuurlijke manier onmogelijk is.

Vergroeide vleugeldracht (bijvoorbeeld door een breuk uit het verleden) waardoor de vogel niet meer normaal kan vliegen.

Het zichtbaar op de vogel aanwezig zijn van luizen en/of mijten.

Het zichtbaar laten zien van lumps en scally face (schurftmijt en wrattenziekte).

Het fok zuivere bezit van zijdeveermutaties waardoor vliegen onmogelijk is.

Kweekselecties waardoor de vogel fysiek gehinderd wordt om natuurlijk gedrag te vertonen worden niet meer gekeurd.

De tentoonstellingsorganisatie:

Zorgt er bij het beschikbaar stellen van verenigingskooien voor dat deze schoon en solide zijn.

Accepteert bij het innemen van vogels voor de show alleen vogels in schone en solide kooien.

Ziet er op toe dat de vogels in de voorgeschreven kooien worden ingebracht.

Let er op dat vogels in vitrines niet achter glas of onder kunstlicht worden gehuisvest.

Zorgt er voor dat tijdens de show de vogels in een tochtvrije ruimte zonder grote temperatuurschommelingen zijn gehuisvest.

Is er verantwoordelijk voor dat de vogels gedurende de show voorzien zijn van schoon drinkwater en voldoende, bij de soort vogel passend voer.

Voorkomt dat vogels tijdens de keuring en/of de show in de hand worden genomen door de organisatie, bijvoorbeeld voor het controleren van ringen.

Ziet er op toe dat vogels tijdens de keuring op correcte wijze worden voorgedragen (van de stelling worden genomen, naar de keurtafel gebracht en weer teruggeplaatst worden op de stelling).

Zorgt voor gelegenheid om gestreste vogels op een rustige plaats neer te kunnen zetten, tot het moment dat de vogel aan de eigenaar wordt teruggegeven.

Ziet er op toe dat ringencontrole alleen met behulp van een zogeheten loep-lamp plaatsvindt.

De liefhebber/inzender:

Brengt geen vogels naar de show die ziek zijn of lijden aan stress.

De liefhebber brengt geen vogels naar de show in smerige of wrakke kooien.

De liefhebber is het aan zijn vogel verplicht deze vooraf aan de TT-kooi te laten wennen. Een goede showvogel is een getrainde vogel, een vogel waaraan tijd, aandacht en zorg is besteed.

De liefhebber is verantwoordelijk voor de voldoende water en passend voer in de tentoonstellingskooi.

De keurmeester:

Bij twijfel beslist de keurmeester of een vogel al dan niet gekeurd wordt. Indien een vogel niet wordt gekeurd, handelt de keurmeester als volgt:

Wanneer een vogel geen puntenwaardering krijgt worden op het keurbriefje genoteerd:

De soortnaam en/of de kleur van de vogel

Het kooinummer

Het keurbriefje wordt voorzien van datum, naamstempel en handtekening

Bij bemerkingen de reden waarom de vogel niet is gewaardeerd in cijfers (zie voetnoot), waarna het keurbriefje wordt voorzien van een diagonale streep in plaats van een puntenwaardering.

Voetnoot:

In het kader van de voorlichtende taak van een keurmeester tijdens de keuring, wordt van hem of haar verwacht dat hij of zij op de achterzijde van de keurbrief een reden geeft waarom de betreffende vogel niet is gekeurd. Dit kan bijvoorbeeld zijn: dubbele ringen, doorgezaagde ring, knijpringen en dergelijke, onjuiste of gemerkte kooi, vogels die ongedierte bij zich dragen of ziek zijn of onherstelbare gebreken laat zien die de vogel hinderen bij zijn welbevinden.

WIJ WENSEN U ALLEN EEN MOOI EN SUCCESVOL TENTOONSTELLINGSSEIZOEN!

Palmtortel (Spilopelia senegalensis)

Palmtortel (Spilopelia senegalensis)

Deel deze pagina